Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Personuppgifter hos Sikta Ekonomi

Inledning – vad är personuppgifter?

Vid kontakt med Sikta Ekonomi förekommer i vissa fall att personuppgifter överlämnas. Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en livet fysisk person.

Sikta Ekonomi är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som lämnas via, och behandlas hos www.siktaekonomi.se. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Sikta Ekonomi tillämpar för personuppgiftsbehandling med mera. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Sikta Ekonomi allmänna bestämmelser om personuppgifter

De allmänna bestämmelserna innebär att Sikta Ekonomi alltid behandlar personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Sikta Ekonomi samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Det allmänna ändamålet är vanligen att utföra en tjänst (eller liknande) som berörd person/ företag har begärt.

Gallring

Sikta Ekonomi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t ex när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål.

Rätt att få information och rättelse

Var och en har rätt att efter begäran få reda på i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Sikta Ekonomi. Om sådana personuppgifter finns hos Sikta Ekonomi får berörd person efter begärd information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om information rörande personuppgiftsbehandlingen sker till info@siktaekonomi.se

Insamling av personuppgifter

Vanligtvis kan www.siktaekonomi.se besökas utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tid för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Sikta Ekonomi via hemsidan. Sikta Ekonomi kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till Sikta Ekonomi via brev, e-post, telefon eller genom att Sikta Ekonomi får uppgifter från offentliga register.